Όραμα & Στρατιγική

Η Στρατηγική μας για την διακυβέρνηση του Δήμου Δοξάτου έχει ως στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των Τοπικών Δημοτικών Κοινοτήτων, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και εξυπηρέτησης  της καθημερινότητας των Δημοτών, καθώς και ενίσχυσης και επέκτασης των κοινωνικών δομών σε κάθε τομέα δράσης.

Ο Δήμος Δοξάτου χαρακτηρίζεται από:

  • την προνομιακή φυσική και γεωγραφική του θέση στον κεντρικό οδικό άξονα μεταξύ Δράμας – Καβάλας
  • την επιχειρηματική του ανάπτυξη, λόγω γειτνίασης με τις πόλεις Δράμα και Καβάλα και της μικρής απόστασής του από Θεσσαλονίκη και Σέρρες
  • την γεωργική/κτηνοτροφική του ανάπτυξη, λόγω του έφορου εδάφους του και την πληρότητά του σε αποθέματα νερού.

Ο Συνδυασμός μας, στηριζόμενος  στις παραπάνω διαπιστώσεις που σχετίζονται με τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής μας, οραματίζεται την ανάδειξη του Δήμου Δοξάτου

  • σε περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης,
  • σε πόλο δημιουργίας ανταγωνιστικών υποδομών επιχειρηματικής δραστηριότητας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με όμορους Δήμους,
  • σε «ανοιχτό» δήμο, με ισχυρό κοινωνικό ιστό, με ίσες ευκαιρίες για όλους και προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους συνδημότες μας,
  • με ισόρροπη ανάπτυξη σε Γεωργία και Κτηνοτροφία,
  • με ήπια Τουριστική Ανάπτυξη.

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού Οράματος θα συνταχθεί ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο, χρονικά προσδιορισμένο, με μετρήσιμους και ελέγξιμους στόχους, Στρατηγικό Σχέδιο, του οποίου η επιτυχία θα βασισθεί στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων, την εποικοδομητική εκμετάλλευση των ευκαιριών, την ενδυνάμωση των όποιων αδύνατων σημείων και την αντιμετώπιση των κινδύνων/απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου Δοξάτου.

Η επιτυχία θα εξαρτηθεί σε σημαντικότατο βαθμό από την μέγιστη προσφορά των υπηρεσιών του Δήμου και την ενεργό συμμετοχή και κινητοποίηση των Δημοτών.

Στον τομέα απασχόλησης και τοπικής οικονομίας ο Δήμος θα στοχεύσει στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του πρωτογενούς & δευτερογενούς τομέα.

Όραμα – Αποστολή

Η γνωστοποίηση του Οράματός μας και της Αποστολής μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουμε και οφείλουμε να δραστηριοποιηθεί ο Δήμος Δοξάτου, προκειμένου να καθορίσει προτεραιότητες, να ανταποκριθεί στον σκοπό της λειτουργίας του και να επιτύχει τους στόχους του.

Όραμά μας είναι η εξέλιξη του Δήμου Δοξάτου σε πόλο οικονομικής ανάπτυξης και τόπο υψηλής ποιότητας διαβίωσης. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού με βελτίωση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η ανάδειξή του σε Δημόσιο Οργανισμό υψηλών προδιαγραφών, με μηχανοργάνωση στα πρότυπα προηγμένων – στον τομέα αυτό – Δήμων της χώρας, εκσυγχρονισμένου  οργανωτικά και λειτουργικά στο εσωτερικό του.

Αποστολή του Δήμου Δοξάτου θα είναι η διακυβέρνηση για την διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του.

Βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε τους μελλοντικούς σκοπούς και επιδιώξεις του Δήμου είναι η πλήρης αποσαφήνιση αυτών. Βασική προϋπόθεση επίσης είναι η σαφής διατύπωση του Οράματός μας για τον Δήμο, προκειμένου να είναι κατανοητό και ακριβές ως προς τις κατευθύνσεις του. Η εκπλήρωση του Οράματός μας ως επόμενη Δημοτική Αρχή, προϋποθέτει συστηματοποιημένη κινητοποίηση όλων των πόρων και δυνατοτήτων του Δήμου, καθώς και ενεργό συμμετοχή και εγρήγορση των πολιτών Δημοτών.